Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams Training Armoede onder de loep voor de educatieve sector

Training Armoede onder de loep

Training Armoede onder de loep

De training ‘Armoede onder de loep’ is ontwikkeld voor professionals in de educatieve sector. De basistraining wordt aangepast aan de hand van de ambities van de (kartrekkers binnen de) school en het type onderwijs dat wordt geboden. Ook een workshop rond armoede is mogelijk die tools geeft om armoede te herkennen, signalen en bespreken. Vooraf wordt met de contactpersoon afgestemd welke opzet het best passend kan zijn.

Inhoud

  • Feiten en fabels over armoede
  • De beleving van armoede door mensen die er langdurig in zitten
  • De gevolgen die dit heeft voor hun visie op het leven, op dat van hun kinderen en op hun kijk op hulpverlening
  • Valkuilen in de communicatie met mensen in armoede
  • Handelingsperspectieven voor de deelnemers
  • Casusbespreking

In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Naast een gezamenlijk deel met informatie en voorlichting wordt er in groepen gewerkt waar eigen ervaringen en vragen aan bod komen.

Ook is er ruimte voor reflectie op het eigen communiceren en wordt er in de casussenbespreking uitgegaan van voorbeelden en portretjes van volwassenen en kinderen in armoede.

Doel

Professionals leren effectiever te communiceren met mensen met een minimuminkomen.

De training beoogt verder het vergroten van kennis van en inzicht in:

  • aard en verschijningsvormen van armoede in gezinnen
  • de wederzijdse vervreemding tussen de samenleving en mensen met een laag inkomen
  • de sociale uitsluiting die daardoor kan ontstaan
  • het door armoede beïnvloede gedrag van mensen

De training vergroot de betrokkenheid van professionals bij mensen met weinig inkomen en biedt handvatten om gedragsscenario’s te doorbreken en zo ruimte te creëren om tot oplossingen te komen.

Verder biedt deze training een toets om het eigen werk kritisch te bekijken en van daaruit de werkhouding te optimaliseren.

Voor wie?

De maatwerk training voor het onderwijs is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders of zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, teammanagers en directie.
De training biedt instrumenten om armoede te signaleren en de problematiek beter te interpreteren, zodat er hulp op maat kan worden geboden. Doel is ook om de hulpverlening beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van mensen in een kwetsbare positie, zo dat zij zich beter gehoord en geholpen voelen. De training voor professionals in de educatieve sector wordt voortdurend geoptimaliseerd door eigen onderzoek, maar ook door te putten uit ervaringen van cursisten. Daardoor blijft het cursusmateriaal actueel.
Onze trainingen worden verzorgd op locatie. Een cursistengroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Een training bevat één dagdeel. Zo nodig kan de training aangepast worden aan de specifieke situatie binnen uw school, we werken graag op maat en vraaggericht.

Uitvoering

De training kan voor een organisatie of instelling op locatie verzorgd worden. Individuele aanmelding is ook mogelijk. In dat geval wordt de training bij voldoende aanmeldingen op een centrale plaats uitgevoerd.

Kosten

Informatie over tarieven en mogelijkheden vindt u hier.

Nazorg

Desgewenst wordt een terugkombijeenkomst verzorgd. Deze is bedoeld om recente werkervaringen te evalueren op basis van de opgedane kennis en inzichten. Hiervoor wordt een aparte prijsafspraak gemaakt.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer