Home Onderzoek Onderzoek op aanvraag

Onderzoek op aanvraag

Onderzoek op aanvraag

De Vonk voert in opdracht activerend onderzoek uit. Gemeenten, scholen, wijkteams en parochies kunnen De Vonk vragen om kansen en bedreigingen, knelpunten en uitdagingen in beeld te brengen en praktische aanbevelingen te formuleren. Onze expertise ligt op het terrein van armoede en sociale uitsluiting.

Onze manier van werken kenmerkt zich door verkennend aan de slag te gaan met oog voor nieuwe invalshoeken vanuit de leefwereld van de ondervraagden. Interviews met sleutelfiguren en andere betrokkenen leveren inzichten op die voorheen onzichtbaar waren.

De Vonk is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk en dat activeringsaspect is ook verbonden aan ons onderzoek. Onderzoek uitgevoerd door De Vonk is activerend: wij geven de uitkomsten en inzichten terug aan de doelgroep en haar steunomgeving. De betrekken de ondervraagden in het hele onderzoeksproces, waardoor we een binding creëren die niet ophoudt na de afgenomen interviews.

Vaak mondt een onderzoek door De Vonk uit in een opdracht om een project op te zetten.

Enkele voorbeelden van onderzoek in het verleden:

2022

Door een bijdrage van Stichting Leergeld kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen deelnemen aan de zwemles. Bij een aanzienlijk deel van de kinderen is het verzuim heel hoog. Dat is jammer want het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen zwemmen. Judith Smets voerde in 2022 namens de Vonk een onderzoek uit onder ouders om te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim.  Het onderzoek sluit goed aan bij de wens van de gemeente om impactgericht te subsidiëren.   Ouders kregen een positief opgestelde brief waarin om hulp werd gevraagd om het verzuim tegen te gaan. Bijna de helft van de ouders (46%) vulden de vragenlijst in, dat is een bijzonder hoge respons. Praktische redenen, en dan met name ziekte, werden het vaakst genoemd als reden voor verzuim. Enkele suggesties voor vervolg zijn: het registratiesysteem onder de loep nemen en praktische redenen zoals 'het tijdstip komt niet goed uit' met ouders worden bespreken. Ook kan worden nagegaan of er een prikkel voor ouders (waarvan de kinderen vaak verzuimen) moet komen om meer verantwoordelijkheid te nemen. Leergeld gaat, in overleg met gemeente en de zwembaden, met de resultaten aan de slag.  

2010

‘Armoedebestrijding door moskeeën’
Verkennend onderzoek onder moskeeën naar hulp aan mensen in de knel.
R. van Nistelrooij, juli 2010

‘Samenwerken in armoedebestrijding’
Inventarisatie van de kansen en mogelijkheden van een platform armoedebestrijding in Helmond.
T.Ansems, juli 2010

2012

‘Oma op Facebook´
Onderzoek naar de samenwerking en afstemming tussen de formele en de informele zorg in de Kempengemeenten.
T. Ansems, februari 2012.

2013

´De daad bij het woord´
Activerend onderzoek naar de diaconie in Groot Breda.
T. Ansems, februari 2013.

2015

‘De kracht van de parochie verbinden aan kwetsbare mensen’
Activerend onderzoek naar nieuwe kansen voor diaconie in de H. Mariaparochie te Etten-Leur.
T. Ansems, november 2015.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer